Sabarimala Press Release

October 14, 2020

ശബരിമല തീർത്ഥൊടനം സംബന്ധിച്ച് വീണ്ടുവിചൊരമില്ലൊകത സർക്കൊർ എടുത്ത ഏകപക്ഷീയമൊയ തീരുമൊനങ്ങൾ നടപ്പൊക്കൊരുത് 2020-21 കല ശബരിമല മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർത്ഥൊടനകൊലത്ത് ചില നിയന്ത്രണങ്ങളളൊകട ശബരിമലയിളലക്ക് ഭക്തജനങ്ങകള

October 14, 2020 | 420 views

ശബരിമല തീർത്ഥൊടനം സംബന്ധിച്ച് വീണ്ടുവിചൊരമില്ലൊകത സർക്കൊർ എടുത്ത ഏകപക്ഷീയമൊയ തീരുമൊനങ്ങൾ നടപ്പൊക്കൊരുത്

2020-21 കല ശബരിമല മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർത്ഥൊടനകൊലത്ത് ചില നിയന്ത്രണങ്ങളളൊകട ശബരിമലയിളലക്ക് ഭക്തജനങ്ങകള പ്രളവശിപ്പി􀆎ന്നതിന് ളകരള സർക്കൊർ തീരുമൊനിച്ചതൊയി
പത്ര മൊധ്യമങ്ങൾ വഴി അറിയൊനിടയൊയി. പ്രസ്തുത തീരുമൊനങ്ങൾ ചർച്ച കചയ്യുന്നതിനൊയി ളകരളത്തികല പ്രമുഖ സന്നയൊസി ളേഷ്ഠന്മൊരും, പന്തളം കകൊട്ടൊര പ്രതിനിധ്ികളം
ശബരിമലയികല ആചൊരങ്ങളമൊയി ബന്ധകപ്പട്ട വിവിധ് സംഘങ്ങളം, ഗുരുസവൊമിമൊരും, വിവിധ് ഹൈന്ദവ സംഘടനകളം മറ്റം ഓൺഹലനിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി ചർച്ച കചയ്തതികെ അടിസ്ഥൊനത്തിൽ
ചില ക ൌരവളമറിയ വിഷയങ്ങൾ സർക്കൊരികെയം ഭക്തജനങ്ങളകടയം േദ്ധയിൽ കകൊണ്ടുവരൊൻ ഉളേശി􀆎ന്നു.

 1. ശബരിമലയകടയം തീർത്ഥൊടകരുകടയം പൂജൊരിമൊരുകടയം, ളേവസവം ജീവനക്കൊരുകടയം, സുരക്ഷൊ ഉളേയൊ സ്ഥന്മൊരുകടയം, ആളരൊ യ പ്രവർത്തകരുകടയം, സുരക്ഷയം ആളരൊ യവം ളവണ്ടവണ്ണം
  ഉറപ്പൊക്കികക്കൊണ്ടൊയിരിക്കണം മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർത്ഥൊടനത്തിനുള്ള തയ്യൊകറടുപ്പുകൾ നടളത്തണ്ടത്.
 2. ളകൊവിഡ്-19 മൈൊമൊരിയകട ഭീതിേമൊയ വയൊപനം അനുേിനം ശക്തികപ്പട്ടുവരുന്ന ഇന്നകത്ത സൊൈചരയത്തിൽ, പ്രളതയകിച്ചും സൊമൂൈയ വയൊപനം നിയന്ത്രിക്കൊൻ ളകരളത്തിൽ 144 ളപൊലം
  പ്രഖയൊപിളക്കണ്ടിവന്ന പശ്ചൊത്തലത്തിൽ, തീർത്ഥയൊത്രയ്ക്കം േർശനത്തിനും സവൊഭൊവികമൊയം ഉണ്ടൊകൊവന്ന പ്രൊളയൊ ിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അയ്യപ്പന്മൊരുകട സുരക്ഷകയ വളകരളയകറ
  പ്രതികൂലമൊയി ബൊധ്ി􀆎കമന്നതിൽ സംശയമില്ല. സമകൊലീന സംഭവങ്ങൾ ശബരിമലയകടയം അയ്യപ്പന്മൊരുകടയം സുരക്ഷകയ ഗുരുതരമൊയി ബൊധ്ി􀆎ന്നതൊകയൊൽ ളേവസവം ളബൊർഡം സർക്കൊരും
  അടുത്തുവരുന്ന ശബരിമല തീർത്ഥൊടനം സംബന്ധിച്ചു ഹകകക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലൊവിധ് തീരുമൊനങ്ങളം പുനഃപരിളശൊധ്ിളക്കണ്ടതൊണ്.
 3. ഹൈന്ദവ ളക്ഷത്രമൊയ ശബരിമലയമൊയി ബന്ധകപ്പട്ട വിഷയങ്ങൾ ളക്ഷത്രം തന്ത്രിയമൊളയൊ, പന്തളം രൊജപ്രതിനിധ്ിയമൊളയൊ, ഹൈന്ദവ സംഘടനകളമൊളയൊ ഭക്തജന സംഘടനകളമൊളയൊ ഒരുമിച്ചിരുന്ന്
  ചർച്ചകചയ്യൊകത മന്ത്രിമൊരും വകെെ് കസക്രട്ടറിമൊരും കൂടി തീരുമൊനകമടുത്തു നടപ്പൊ􀆎ന്നത് ഭരണഘടനൊ ലംഘനമൊണ്. ഏകതങ്കിലം വിഷയത്തിൽ കൃതയമൊയ ഒരു ഉപളേശം ലഭയമൊക്കൊൻ
  വിേഗ്ദ്ധസമിതികകള രൂപീകരി􀆎ന്നത് സൊധ്ൊരണ സർക്കൊരുകൾ കചയ്യൊറുള്ളതൊണ്. എന്നൊൽ അത്തരത്തിൽ രൂപീകരി􀆎ന്ന സമിതിയിൽ ആ വിഷയത്തികല വിേഗ്ദന്മൊകരയൊണ് ഉൾകപ്പടുത്തുക
  എങ്കിൽ ഇളപ്പൊൾ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കൊർ നിളയൊ ിച്ച വകെെ് കസക്രട്ടറിമൊർക്ക് ശബരിമല ളക്ഷത്രവമൊയി ബന്ധകപ്പട്ട വിഷയത്തിൽ എന്ത് ളയൊ യതയൊണ് ഉള്ളത്.
 4. 1949 കമയ് 27 ന് ഭൊരത സർക്കൊരും തിരുവിതൊംകൂർ മൈൊരൊജൊവമൊയി ഒപ്പുകവച്ച കരൊർ പ്രകൊരവം പിന്നീട് ഭരണഘടന വഴി നിയമസൊധുതയം ലഭിച്ച കവനെ് പ്രകൊരം സ്ഥൊപിതമൊയ തിരുവിതൊംകൂർ
  ളേവസവം ളബൊർഡിന് സവതന്ത്രമൊയി ഭരണം നടത്തൊൻ അവകൊശകപ്പട്ട ളക്ഷത്രങ്ങളകട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ളകരള സർക്കൊരും മന്ത്രിമൊർ പ്രളതയകിച്ചും അനൊവശയമൊയി ഹകകടത്തുന്നതം
  തീരുമൊനങ്ങൾ അടിളച്ചൽപ്പി􀆎ന്നതം തികച്ചും നിയമ വിരുദ്ധമൊയ നടപടിയൊണ്.
 5. മറ്റ് മതവിഭൊ ങ്ങളകട ആരൊധ്നൊലയങ്ങളമൊയി ബന്ധകപ്പട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ആ വിഭൊ ത്തിൽകപ്പട്ട പ്രമുഖന്മൊരുമൊയം ളനതൊക്കന്മൊരുമൊയം ചർച്ച നടത്തുകയം അവരുകട ആരൊധ്നൊലയങ്ങളകട
  കൊരയങ്ങളിൽ സർക്കൊർ ഇടകപടലകൾ ഒഴിവൊക്കി അവർക്ക് സവതന്ത്രമൊയി തീരുമൊനങ്ങൾ എടുക്കൊൻ സവൊതന്ത്രയം നൽകുകയമൊണ് കചയ്യുന്നത്. എന്നൊൽ ഹൈന്ദവ ളക്ഷത്രങ്ങളമൊയി ബന്ധകപ്പട്ട
  സമസ്ഥളമഖലകളിലം ആരുമൊയം കൂടി ആളലൊചിക്കൊകത ഏകപക്ഷീയമൊയ തീരുമൊനങ്ങൾ അടിളച്ചൽപ്പി􀆎ന്ന നടപടി ഭരണഘടനയകട അടിസ്ഥൊനത്തിൽ രൂപീകൃതമൊയ ഒരു മതനിരളപക്ഷ സർക്കൊരികെ
  ൈിന്ദുവിരുദ്ധ നിലപൊടൊയിട്ട് മൊത്രകമ കൊണൊൻ സൊധ്ിക്കു. ഇതികനൊരു മൊറ്റം ഉണ്ടൊളയ മതിയൊകൂ.
 6. പരമ വിശിഷ്ഠമൊയ കനയ്യഭിളഷകവം പമ്പൊ സ്നൊനവം അതളപൊകല മറ്റ് ആചൊരൊനുഷ്ഠൊനങ്ങളം ലംഘിച്ചു കകൊണ്ട് സൊമ്പത്തിക സമൊൈരണം മൊത്രം ലക്ഷയമിട്ട് നടത്തുന്ന തീർത്ഥൊടനത്തിന്
  ഭക്ത ജനങ്ങകള ശബരിമലയിൽ എത്തിക്കൊനുള്ള ളകരള സർക്കൊരികെയം ളേവസം ളബൊർഡികെയം േമം മുമ്പ് സുപ്രീം ളകൊടതി വിധ്ിയകട ളപരിൽ നടത്തൊൻ േമിച്ച ആചൊര ലംഘനം ഇളപ്പൊൾ
  ളകൊവിഡ് – 19കെ മറവിൽ നടപ്പിലൊക്കൊനുളള ഒരു േമം കൂടിയൊളണൊ എന്ന് സംശയിളക്കണ്ടിയിരി􀆎ന്നു.
 7. മൈൊമൊരിയകട സമൂൈവയൊപനം ശക്തവം നിയന്ത്രണൊതീതവം ആയികക്കൊണ്ടിരി􀆎ളമ്പൊൾ വീണ്ടുവിചൊരമില്ലൊകതയം ളപ്രൊളട്ടൊളക്കൊൾ ളവണ്ടവണ്ണം പൊലിക്കൊകതയം ആളകകള മല കയറ്റിവിടൊൻ
  അധ്ികൃതർ നടത്തുന്ന േമങ്ങൾ ആപൽക്കരമൊയ സ്ഥിതിവിളശഷമൊവം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുക. ആയിരക്കണക്കിന് അയ്യപ്പന്മൊരുകടയം ശബരിമലയമൊയി ബന്ധകപ്പട്ട് പ്രവർത്തി􀆎ന്ന നൂറുകണക്കിന്
  മറ്റ പ്രവർത്തകരുകടയം ആളരൊ യകത്തയം ജീവകനയം പന്തൊടുന്ന ൌരവളമറിയ ഇത്തരം തീരുമൊനങ്ങളകട ദൂരവയൊപകമൊയ പ്രതയൊഘൊതങ്ങകള􀆎റിച്ച് ബന്ധകപ്പട്ട എല്ലൊവരുമൊയം അധ്ികൃതർ
  ചർച്ച നടത്തണം.
 8. സർക്കൊർ ഏർകപ്പടുത്തൊൻ ഉളേശി􀆎ന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ കവച്ചുകകൊണ്ട് പരമ്പരൊ തമൊയി നിലനിൽ􀆎ന്ന ആചൊരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ശബരിമല തീർത്ഥൊടനം നടത്തൊൻ
  സൊധ്യമല്ല. സർക്കൊർ ഏകപക്ഷീയമൊയി ഇളപ്പൊൾ എടുത്ത തീരുമൊനങ്ങൾ നടപ്പൊക്കിയൊൽ തീർത്ഥൊടനത്തികെ പവിത്രതകയ തകന്ന പ്രതികൂലമൊയി ബൊധ്ി􀆎ം. ഭക്തജനങ്ങകള സംബന്ധിച്ച്
  സൊധ്ൊരണ ഒരു ളക്ഷത്ര േർശനത്തിനുള്ള യൊത്ര ളപൊകലയല്ല ശബരിമല തീർത്ഥയൊത്ര. അയ്യപ്പമുദ്രയള്ള മൊല ധ്രിച്ച് വ്രതശുദ്ധിളയൊകട പരമ്പരൊ തമൊയി ഹകകക്കൊണ്ടുവരുന്ന
  ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളളൊടുകൂടി അയ്യപ്പന് അഭിളഷകം കചയ്യൊനുള്ള കനയ്യ് നിറച്ച കനയ്ളത്തങ്ങ ഉൾകപ്പടുന്ന ഇരുമുടികക്കട്ടുമൊയി ഗുരുസവൊമിയകട ളനതൃതവത്തിൽ ഒരുമിച്ചുള്ള
  ഒരു തീർത്ഥയൊത്രയൊണ് അയ്യപ്പന്മൊർ നടത്തുന്നത്. പമ്പൊ സ്റ്റൊനവം ബലിതർപ്പണവം നടത്തി മല കയറി പതികനട്ടൊംപടി ചവട്ടി അയ്യപ്പകന േർശി􀆎ന്ന ഭക്തകന സംബന്ധിച്ച്
  ഇരുമുടികക്കട്ടിലള്ള കനയ്യ് വി ൈത്തിൽ അഭിളഷകം കചയ്ത് അത് ഒരു പ്രസൊേമൊയി തിരികക സവീകരി􀆎ക എന്നുള്ളതൊണ് തീർത്ഥൊടനത്തികെ മുഖയ വഴിപൊട്. പരമപ്രധ്ൊനമൊയ ഈ
  വഴിപൊട് നടത്തൊകതയള്ള ശബരിമല തീർത്ഥൊടനം അപൂർണ്ണമൊകും. ഇത് ഒരു ഭക്തകന സംബന്ധിച്ച് ഉൾകക്കൊള്ളൊൻ പറ്റന്നതല്ല.
 9. ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഗുരുസവൊമിമൊരും ളകൊവിഡ് മൊനേണ്ഡമനുസരിച്ച് പ്രളവശനത്തിന് അനുവേിക്കകപ്പട്ട ഉയർന്ന പ്രൊയപരിധ്ിക്ക് മുകളിലളളവരൊണ്. അതകകൊണ്ടുതകന്ന ഗുരുസവൊമിമൊളരൊകടൊപ്പം
  തീർത്ഥൊടനം നടത്തുന്ന പല അയ്യപ്പന്മൊർ􀆎ം ഇത് തീർത്ഥയൊത്രയ്ക്കള്ള പ്രതിബന്ധമൊകും. അത്തരത്തിൽ ഗുരുസവൊമിമൊരുകട ളനതൃതവത്തിലല്ലൊകതയള്ള യൊത്ര അപൂർണ്ണവം ഒരു
  സൊധ്ൊരണ ളക്ഷത്രത്തിളല􀆎ള്ള യൊത്രളപൊകലയൊയി മൊറുകയം കചയ്യും.
 10. ളകൊവിഡ് മൊനേണ്ഡങ്ങൾ പൊലി􀆎ന്നതികെ ഭൊ മൊയി മൊസ്ക് ധ്രിച്ചുകകൊണ്ട് മല കയറുന്നത് ഏകതൊരു അയ്യപ്പകന സംബന്ധിച്ചും കടുത്ത ആളരൊ യ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കൊവന്ന ഒന്നൊണ്.
  മൊസ്ക് ധ്രിച്ചുകകൊണ്ട് മല കയറുവൊൻ സൊധ്ി􀆎ളമൊ എന്നുതകന്ന സംശയമൊണ്.
 11. സൊമൂൈയ അകലം പൊലിച്ചുകകൊണ്ട് മല കയറുന്നതം ഇറങ്ങുന്നതം പതികനട്ടൊംപടി കയറുന്നതം ളസൊപൊനത്ത് േർശനം നടത്തുന്നതകമല്ലൊം എത്രളത്തൊളം പ്രൊളയൊ ികമൊകണന്ന് ചിന്തിളക്കണ്ട
  വിഷയമൊണ്.
 12. ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ േർശനത്തിന് എത്തുന്ന സൊൈചരയത്തിൽ തന്ത്രി􀆎ം, പുറകപ്പടൊശൊന്തിമൊരൊയ ളമൽശൊന്തിമൊർ􀆎ം, മറ്റ് പൂജൊരിമൊർ􀆎ം, ജീവനക്കൊർ􀆎ം ളരൊ ം
  പിടികപടൊനുള്ള സൊധ്യതയം തള്ളിക്കളയൊനൊകില്ല. പരിമിതമൊയ ളതൊതിൽ മൊത്രം ഭക്തജനങ്ങൾ എത്തുന്ന തിരുവനന്തപുരം േീപേ്മനൊഭസവൊമി ളക്ഷത്രത്തികല മുഖയ പൂജൊരിമൊരൊയ
  നമ്പിമൊർ􀆎ണ്ടൊയ അനുഭവം നമ്മുകട മുന്നിലണ്ട്. പളക്ഷ ശബരിമല ളക്ഷത്രത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു സൊൈചരയം ഉണ്ടൊയൊൽ നട അടച്ചിടുന്ന തലത്തിളലക്ക് വകര കൊരയങ്ങൾ എത്തിളച്ചർളന്നക്കൊം.
  ഹൈന്ദവ ളേവൊലയങ്ങളിൽ േർശനളത്തക്കൊൾ പ്രൊധ്ൊനയം പൂജയ്ക്കൊണ് എന്ന കൊരയവം ഇവികട പ്രസക്തമൊണ്.
 13. ബഹുദൂരം വൊൈനങ്ങളിലം നടന്നും പമ്പയികലത്തി അവികടനിന്നും ആയൊസകരമൊയ മലകയറ്റവം കഴിഞ്ഞ് സന്നിധ്ൊനത്ത് എത്തുന്ന അയ്യപ്പന്മൊകര വിരി കവ􀆎വൊൻ ളപൊലം അനുവേിക്കൊകത
  ഉടൻ തകന്ന മടക്കി അയയ്ക്കന്ന നടപടി ക്രൂരവം അയ്യപ്പന്മൊരുകട ആളരൊ യകത്ത ബൊധ്ി􀆎ന്ന ഗുരുതരമൊയ ഒരു പ്രശ്നവമൊണ്.
 14. ആചൊരയളേഷ്oർ, തന്ത്രിമുഖയർ, പന്തളം കകൊട്ടൊരം, ആചൊരങ്ങളമൊയി ബന്ധകപ്പട്ട വിവിധ് പ്രസ്ഥൊനങ്ങൾ, അയ്യപ്പഭക്തസംഘടനകൾ, ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ തടങ്ങി ശബരിമലയമൊയി ബന്ധകപ്പട്ടവരുമൊയി
  ചർച്ച കചയ്യൊകത, ഏകപക്ഷീയമൊയി ളേവസവം ളബൊർഡം സർക്കൊരും ളചർന്ന് തീരുമൊനങ്ങൾ ഹകകക്കൊള്ളുന്നത് ശബരിമലയകട തൊല്പരയങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമല്ല.
 15. ളപൊലീസികെയം വനംവകുപ്പികെയം കണ്ണ് കവട്ടിച്ച് രണ്ടു ളപർ ശബരിമല നടപ്പന്തൽ വകര നിഷ്പ്രയൊസം എത്തിയത് ഭക്തജനങ്ങളിൽ വളകരളയകറ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടൊക്കിയിട്ടുണ്ട്.
  തീവ്രവൊേ ഭീഷണികൾ നിലനിൽ􀆎ന്ന ഇന്നകത്ത സൊൈചരയത്തിൽ ഇത് വളകര ക ൌരവളത്തൊടുകൂടി കൊളണണ്ട വിഷയമൊണ്. ശബരിമലയകട സുരക്ഷിതതവത്തിന് ശക്തമൊയ സംവിധ്ൊനം ഉടനടി ഏർകപ്പടുത്തണം.
 16. ളകൊവിഡ്-19 പ്രതിളരൊധ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇന്ന് നിലനിൽ􀆎ന്ന ആളരൊ യ-സുരക്ഷൊ പ്രവർത്തകരുകട കേൌർലഭയം കണക്കികലടു􀆎ളമ്പൊൾ ഈ വിഭൊ ത്തിലള്ള എത്രളപകര ശബരിമലയിളലക്ക്
  നിളയൊ ിക്കൊൻ സൊധ്ി􀆎കമന്നതം ചിന്തിളക്കണ്ട വിഷയമൊണ്. അത്തരത്തിൽ നിളയൊ ിക്കകപ്പടുന്നതമൂലം സംസ്ഥൊനകത്ത ളകൊവിഡ് പ്രതിളരൊധ് പ്രവൊർത്തനങ്ങകള അത് എങ്ങകന ബൊധ്ി􀆎കമന്നതം,
  സർക്കൊർ ളഡൊക്ടർമൊരുകട സംഘടനയൊയ KGMOA സർക്കൊർ തീരുമൊനത്തികനതികര പ്രതികരിച്ചതം, തീർച്ചയൊയം പരി ണിക്കകപ്പളടണ്ടതണ്ട്.
 17. ളലൊകപ്രശസ്ത തീർത്ഥൊടന ളകന്ദ്രമൊയ ശബരിമലയിളലക്ക് എത്തൊറുള്ള തീർത്ഥൊടന പ്രവൊൈം കണക്കികലടു􀆎ളമ്പൊൾ ഇളപ്പൊൾ നിർളേശിക്കകപ്പട്ടിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളം ളകൊവിഡ്
  പ്രതിളരൊധ് നടപടികളം എത്രളത്തൊളം പ്രൊളയൊ ികമൊകണന്ന് ചിന്തിളക്കണ്ടതണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടൊകുന്ന ഏകതൊരു വീഴ്ച്ചയം ശബരിമല ളക്ഷത്രത്തികല പൂജൊേി കർമ്മങ്ങകള
  വകര ബൊധ്ിക്കൊൻ സൊധ്യതയണ്ട്.
 18. മൈൊമൊരിയകട സമൂൈവയൊപനം ഭീതിേമൊം വിധ്ം വർധ്ിച്ചു വരുന്ന സൊൈചരയത്തിൽ ആൾക്കുട്ടം ഒഴിവൊക്കി ളകൊവിഡ് മൊനേണ്ഡങ്ങൾ പൊലിളക്കണ്ടതിനൊൽ അയ്യപ്പന്മൊർ എത്തുന്നത്
  നിരുത്സൊൈകപ്പടുത്തണം. ആയിരക്കണക്കിന് അയ്യപ്പന്മൊകര ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രളവശിപ്പിച്ചൊൽ ഉണ്ടൊകുന്ന പ്രതയൊഘൊതത്തികെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവൊേിത്തം സർക്കൊരിനും ളേവസവം
  ളബൊർഡിനും മൊത്രമൊയിരി􀆎കമന്ന് ഓർമ്മകപ്പടുത്തുന്നു. തീർത്ഥൊടന കൊലത്ത് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് പ്രളവശനം അനുവേിക്കൊത്ത സൊൈചരയത്തിലം ആചൊരൊനുഷ്ഠൊനങ്ങൾ പൊലിച്ചുകകൊണ്ട്
  ശബരിമല അയ്യപ്പ ളക്ഷത്രത്തികെയം അനുബന്ധ ളക്ഷത്രങ്ങളകടയം പൂജൊേി കർമ്മങ്ങളം അനുഷ്ഠൊനങ്ങളം, തിരുവൊഭരണ ളഘൊഷയൊത്ര, ളപട്ടതള്ളൽ തടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾ പൊരമ്പരയ സമ്പ്രേൊയങ്ങൾക്ക് ഭം
  ം കൂടൊകത, എന്നൊൽ ളകൊവിഡ് മൊനേണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ്ണമൊയം പൊലിച്ചുകകൊണ്ട് നിറളവറ്റന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൂടി ളേവസവംളബൊർഡ് സവീകരിക്കണം. വയതയസ്തമൊയ ഒരു അഭിപ്രൊയമൊണ്
  ളേവസവം ളബൊർഡിളനൊ സർക്കൊരിളനൊ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉള്ളത് എങ്കിൽ ഒരു തീരുമൊനം എടു􀆎ന്നതിന് മുമ്പ് ശബരിമലയമൊയി ബന്ധകപ്പട്ട ളമൽ പറഞ്ഞ എല്ലൊ കക്ഷികളമൊയി ചർച്ച നടത്തണം.

ളയൊ ത്തിൽ സംബന്ധിച്ചവർ:

സവൊമി ചിേൊനന്ദപുരി, സവൊമി സത്സവരൂപൊനന്ദ സരസവതി, സവൊമി വിവിക്തൊനന്ദ സരസവതി, സവൊമി ജ്ഞൊനൊമൃതൊനന്ദ പുരി, സവൊമി പ്രജ്ഞൊനന്ദ തീർത്ഥപൊേർ, സവൊമി നിതയൊനന്ദ, സവൊമി
അയ്യപ്പേൊസ്, േീമൂലംതിരുനൊൾ പി.ആർ. ശശികുമൊരവർമ്മ, സർവ്വേീ രൊളജഷ് കളരിയിൽ, ആലങ്ങൊട്ടു ളയൊ ം, ൈരി, അമ്പലപ്പുഴ ളയൊ ം, എസ്. ളസതമൊധ്വൻ, കുമ്മനം രൊജളശഖരൻ,
എ.ആർ.ളമൊൈനൻ, വി.കക.വിശവനൊഥൻ, എസ്.കജ.ആർ. കുമൊർ, ഈളറൊഡ് രൊജൻ, അക്കീരമൺ കൊളിേൊസൻ ഭട്ടതിരിപ്പൊട്, ഇ.എസ്. ബിജു, വി.ആർ. രൊജളശഖരൻ, എം.കക. അരവിന്ദൊക്ഷൻ ടി.യ.
ളമൊൈനൻ. ടി. കക. കുട്ടൻ, എസ്. വിളനൊേ് കുമൊർ, അഡവ. സന്ദീപ്, അയ്യപ്പേൊസ്, അഖിലഭൊരത അയ്യപ്പ ധ്ർമ്മ പ്രചൊര സഭ.

പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് നല്കുന്നത്:
എസ്. കജ. ആർ. കുമൊർ
ജനറൽ കൺവീനർ>
ശബരിമല കർമ്മ സമിതി
Mobile: 9388616117
E-mail: sjrkumar@gmail.com